Datu aizsardzība

Personas datu apstrādes galvenie principi SIA “Joker LTD”

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu konkrētu personu. Joker LTD spēļu zālēs un sporta bāros tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu klientu personas datu drošību, un datu apstrāde uzņēmumā notiktu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, uzņēmuma iekšējai politikai un kārtībai.

 

Personas datu apstrādes galvenie principi:

 

 • Jebkuri personas dati tiek apkopoti un apstrādāti tikai tādā apjomā, kādā tie nepieciešami konkrētā mērķa sasniegšanai.
 • Personas dati tiek apstrādāti tikai gadījumos, ja:
 • to nosaka normatīvie tiesību akti,
 • persona ir devusi piekrišanu,
 • uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai,
 • līguma saistību izpildes nodrošināšanai,
 • datu subjekta vai citas personas vitālo interešu aizsargāšanai.

 

 • Uzņēmums nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.
 • Personu datiem piekļūst tikai pilnvarotas personas.
 • Personas dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi.
 • Uzņēmums saglabā precīzus datus un nepieciešamības gadījumā tos atjaunina.

 

Ar detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties šeit:

 

Joker LTD kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

joker@joker.lv

 

Vispārīgā DATU AIZSARDZĪBAS REGULA